Директор школе

 Бранка Ковачевић

Рођена је 16. децембра 1959. године у Сарајеву гдје је завршила основну школу и гимназију. Дипломирала је 1984. године  на Филозофском факултету у Сарајеву,  Одсјек  за историју југословенских књижевности и српскохрватски језик. Од октобра 1988. године до  априла 1992. године радила је као  професор српскохрватског  језика у сарајевским средњим школама (Музичка школа, Медицинска школа и Пољопривредно - ветеринарски и прехрамбени  школски центар)  а потом је, од  марта 1993. године до фебруара 2002. године, радила као професор српског језика и књижевности  у Гимназији Илиџа, Средњој школи ''Иво Андрић'' и Гимназији и средњој стручној школи Српска Илиџа .

 

РАД У НАШОЈ ШКОЛИ

У Гимназији Илиџа  радила је на пословима професора српског језика и књижевности   од марта 1993. године до октобра 1994. године  а  затим је  у нашој школи,    Гимназији и средњој стручној школи Српска Илиџа,  радила и   од септембра 2000. године до фебруара 2002. године,  када је  водила   и новинарску секцију   с којом је покренула  школски часопис Сунчани видици.

РАД У ДРУГИМ ОБРАЗОВНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА

Од фебруара 2002. године  до децембра 2008. године запослена је у Агенцији за стандарде и оцјењивање у образовању за Федерацију БиХ и Републику Српску   као стручни сарадник за српски језик и координатор  радне групе за матерњи језик (српски, хрватски, босански), када у јануару 2009. године прелази у Агенцију за предшколско, основно и средње образовање БиХ на радно  мјесто стручног савјетника за наставне планове и програме, гдје остаје до маја 2010. године. 
У овом периоду  руководила је  радним групама   за матерњи језик  (српски, хрватски, босански) и природне науке (биологија) које су учествовале у  изради стандарда ученичких постигнућа на крају разредне наставе, основне школе и гимназије . Учествовала је у различитим пројектима у подручју образовања, и то у области:  евалуације ученичких постигнућа завршног разреда основне школе;   развоја наставног плана и програма за основно и средње образовање у Босни и Херцеговини,   израде предметних планова и програма за основну и средњу школу; израде стандарда и смјерница за  екстерну  матуру;  организације, администрације, анализе резултата националних, јавних и међународних испита и истраживања (екстерна  матура); организације за међународну матуру (IBO) у Босни и Херцеговини;     екстерног вредновања ученика гимназије из матерњег језика;  TIMSS-међународна студија трендова ученичких постигнућа из математике и природних наука, те у  организацији  ЕУ Пројекат реформе општег образовања у БиХ (Учешће у активностима Пројекта на изради: Оквирни наставни план и програм, Функционални преглед јавне управе сектора образовања у БиХ, Акциони план за реформу јавне управе  сектора образовања у БиХ, Модел наставног плана и програма за матерњи језик  и књижевност за основну школу и гимназију,  Нацрт смјерница за примјену  Оквирног  наставног плана и програма) .

Магистрирала је 2010. године на Факултету  хуманистичких наука у Мостару, Интердисциплинарни постдипломски студиј из методологије хуманистичких наука, Колегиј за менаџмент у образовању, и стекла звање магистар хуманистичких наука – менаџмент у образовању.Тема магистарског рада је ''Школски менаџмент у функцији системског утемељења организације педагошког рада школе''.

ОСТАЛИ АНГАЖМАНИ  

Спољни сарадник у Агенцији за предшколско, основно и средње образовање у БиХ  2012. године (Евалуација у образовању –постављање мјерила за евалуацију реформе деветогодишњег основног образовања  кроз евалуацију ученичких постигнућа).

Члан Одбора Агенције  за предшколско, основно и средње образовање у БиХ од 2013.  до 2016. године.

СТРУЧНА УСАВРШАВАЊА - ВАЖНИЈИ СЕМИНАРИ

 
 • Обука о општој евалуацији ученичких постигнућа завршног разреда основне школе, те о тест- дизајну и психометријском аспекту, CITO, Холандија, 2002.год.
 • Обука за израду испитних програма и испитних задатака финансирана од стране   Свјетске банке (фебруар 2003)
 • Обука за рад на статистичкој анализи везана за ученичка постигнућа (дизајн теста,  тежина  испитних задатака (ајтема) , ИРТ метода, Свјетска банка (мај 2003) 
 • Обука стручњака за развој наставног плана и програма за основно и средње образовање у Босни и Херцеговини (од септембра 2003 до јуна  2004)
  УНЕСКО Међународни биро за образовање, Женева, Швајцарска
 • ЕУ Пројекат реформе општег образовања у БиХ (Учешће у активностима Пројекта на изради : Оквирни наставни план и програм, Функционални преглед јавне управе сектора образовања у БиХ, Акциони план за реформу јавне управе сектора образовања у БиХ, Модел наставног плана и програма за матерњи језик и књижевност за основну школу и гимназију,  Нацрт смјерница за примјену Оквирног наставног плана и програма)  од маја 2004.  до децембра 2005.године
 • Обука о организацији, администрацији, анализи резултата националних, јавних и међународних испита и истраживања (екстерна матура),  2005., НАЕС, Румунија
 • Обука и израда силабуса за основну и средњу школу, стандарди и смјернице за екстерну  матуру, јануар-децембар 2005.године, пројекат финансиран од стране ЕУ
 • Организација за међународну матуру (IBO) у Босни и Херцеговини и Колеџ уједињеног свијета (UWC), Међународна матура - Подучавање матерњег језика и књижевности по наставном плану и програму међународне матуре
 • Екстерно оцјењивање у БиХ-први примјери и резултати (вођење радионице),   Иницијатива Колеџа уједињеног  свијета (UWC) и Организација за међународну  диплому (IBO), 2007.године
 • Обука о екстерном вредновању ученика гимназије из матерњег језика, Национални центар за вањско оцјењивање, Хрватска
 • Обука о екстерном вредновању ученика гимназије из матерњег језика, Национални центар за вањско оцјењивање, Словенија
 • TIMSS 2007- Међународнa студијa трендова ученичких постигнућа из математике и природних наука (TIMSS 2007- Trends in International Mathematics and Science Study)
 • OSCE Питања и изазови у осавремењивању и промовисању рада на НПП  
 • ETF Заједница практичара стручног образовања
 • BRITISH COUNCIL-Национални оквири квалификација и кредитних бодова у стручном образовању
 • Пројекат Цјеложивотно учење и млади у акцији 2007-2013,  Министарство цивилних послова, Сарајево
 • Пројекат EU EQA/OKO-Осигурање квалитета у образовању (дефинисање методологије за евалуацију заједничког језгра наставних планова и програма у БиХ)
 • UNPFA, FPH, Y-PEER програм: Едукација вршњака- стандарди за програме едукације вршњака, области здравог живљења младих људи
 • Обука за школски менаџмент-Планирање и програм рада школе, Култур контакт, 2010. године
 • Обука за школски менаџмент-Комуникација и рјешавање конфликата и Пројектни менаџмент, Култур контакт, 2011. године
 • Обука за школски менаџмент-Професионални развој, праћење и оцјењивање   наставника и школе, тимски рад, Култур контакт, 2011. године
 • Обука Управљање пројектним циклусом, Мисија OEBS-a, 2013.године 

ОБЈАВЉЕНИ РАДОВИ:

 1. Екстерно оцјењивање ученичких постигнућа у разредној настави-Стандарди      ученичких постигнућа-матерњи језик, Сарајево 2003. године
 2. Екстерно оцјењивање ученичких постигнућа у основној школи-Стандарди ученичких постигнућа-матерњи језик, Сарајево 2004. године
 3. Стручни извјештај –Пројекат Екстерно оцјењивање ученичких постигнућа Општа оцјена, Сарајево 2004. године  (један од аутора)
 4. Модел НПП за матерњи језик и математику, III, VI, IX разред основног образовања и V разред општег средњег образовања, Сарајево, новембар 2005. године (један од аутора)
 5. Оквирна матура, Сарајево, новембар 2005 (један од аутора)
 6. Екстерно оцјењивање ученичких постигнућа у основној школи стандарди постигнућа –биологија, физика и хемија VIII/IX  разред (један од аутора)
 7. Стручни извјештај-Екстерно вредновање ученичких постигнућа из матерњег језика и математике у основној школи, Сарајево 2008.године (један од аутора)
 8. Евалуације у образовању – постављање мјерила за евалуацију реформе деветогодишњег основног образовања   (кроз евалуацију ученичких постигнућа) Сарајево 2013. године (један од аутора)